Privacy- en cookieverklaring

Versie 15 mei 2019

De website www.wikihousedestripmaker.nl is eigendom van het Woningbouwatelier.

Woningbouwatelier is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Door gebruik te maken van deze website geef je aan het privacybeleid te accepteren. Het Woningbouwatelier respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat informatie die je verschaft vertrouwelijk blijft.

Contactgegevens
www.woningbouwatelier.nl
info@woningbouwatelier.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Indien u informatie aanvraagt, zich aanmeldt voor een informatieavond of contact met ons opneemt, dan kunt u dit aangeven via onze website en/of via een digitaal web formulier. Door middel vaneen * (sterretje) bij het betreffende veld wordt aangegeven welke gegevens verplicht zijn om je vraag, verzoek of aanmelding in behandeling te kunnen nemen. Alle door de gebruikers verstrekte gegevens worden door Woningbouwatelier uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en zullen niet zonder toestemming aan derden ter beschikking worden gesteld. Woningbouwatelier slaat persoonsgegevens op zolang als dat nodig is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen. Woningbouwatelier houdt zich ook aan de eisen die gesteld worden in de wet- en regelgeving met betrekking tot de periode dat persoonsgegevens behouden moeten of mogen worden.

Wij bewaren persoonsgegevens met de volgende doelen:

– Om op jouw verzoek contact met je te onderhouden over het project WikiHouse De Stripmaker.
– Om te kunnen toetsen of je in aanmerking komt als deelnemer aan WikiHouse De Stripmaker, als je jezelf hiervoor bij ons hebt ingeschreven.
– Om (reserverings-/koop-/aanneem-) overeenkomsten op te stellen met als doel uw eigenwoning te realiseren
– Om namens jou en met jouw toestemming indien van toepassing met derden gegevens uit te wisselen die betrokken zijn bij de realisatie van het project WikiHouse De Stripmaker; zoals de zelfbouwbegeleider, de gemeente, de notaris, het bestuur/leden van de vereniging, de architect, de aannemer en gelijksoortige partijen, teneinde realisatie van jouw (zelf)bouwproject te bereiken

Delen van persoonsgegevens met derden
Het Woningbouwatelier verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Woningbouwatelier en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@woningbouwatelier.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Woningbouwatelier wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Woningbouwatelier neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@woningbouwatelier.nl

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Woningbouwatelier gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Woningbouwatelier gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/